Về kết quả bỏ phiếu tín nhiệm, với 90 đại biểu tham gia bỏ phiếu, những người thuộc diện lấy phiếu tín nhiệm đều đạt tỷ lệ phiếu tín nhiệm cao và phiếu tín nhiệm khá cao; tỷ lệ tín nhiệm thấp đều ở mức dưới 10%.

Cụ thể, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Quyết Tâm đạt số phiếu tín nhiệm cao là 73, chiếm 77,66%; số phiếu tín nhiệm là 11, chiếm 11,7% và số phiếu tín nhiệm thấp là 6, chiếm 6,38%. Chủ tịch UBND thành phố Lê Hoàng Quân có số phiếu tín nhiệm cao đạt 68, chiếm 72,34%; số phiếu tín nhiệm là 19, chiếm 20,21% và số phiếu tín nhiệm thấp là 3, chiếm 3,19%...

Đại diện lực lượng vũ trang, Thiếu tướng Nguyễn Chí Thành - Giám đốc Công an thành phố với 89/90 phiếu hợp lệ, trong đó phiếu tín nhiệm cao đạt 49, chiếm 52,13%; phiếu tín nhiệm là 34, chiếm 36,17% và phiếu tín nhiệm thấp là 6, chiếm 6,38%. Thiếu tướng Trương Văn Hai - Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP HCM với 89/90 phiếu hợp lệ và phiếu tín nhiệm cao đạt 46, chiếm 48,94%; số phiếu tín nhiệm là 38, chiếm 40,43% và phiếu tín nhiệm thấp là 5, chiếm 5,32%. Các chức danh còn lại của HĐND và UBND thành phố trong đợt lấy phiếu tín nhiệm này cũng đều có tỷ lệ phiếu tín nhiệm cao và phiếu tín nhiệm đạt khá cao; phiếu tín nhiệm thấp chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ.

Đ.Thắng