Chào bạn!      
Sự kiện - Bình luận 
Góp ý kiến vào “Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992”
Nội dung quyền con người cần được làm rõ hơn
14:27:00 24/01/2013
TS Cao Đức Thái
Sau Tuyên ngôn Độc lập, năm 1945 cho đến những năm 80 của thế kỷ XX, khi Nhà nước ta gia nhập một số Công ước quốc tế về quyền con người (QCN) khái niệm này mới chính thức đưa vào văn kiện của Nhà nước. Nói chung đối với xã hội ta khái niệm này còn mới, nên trách nhiệm của các cơ quan chức năng, của giới khoa học, báo chí, truyền thông cần làm rõ khái niệm này trong dịp toàn dân tham gia đóng góp ý kiến Dự thảo sửa đổi Hiến pháp.

Dựa trên các văn kiện cơ bản của Liên hợp quốc, trong đó có Bản “Tuyên ngôn thế giới về quyền con người”, năm 1948 và các Công ước quốc tế về quyền con người, đặc biệt là hai Công ước, “Công ước quốc tế về các quyền dân sự”, “Công ước quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa”, năm 1966 có thể hiểu QCN như sau: QCN là các quy định pháp luật (trong luật quốc tế và luật quốc gia) nhằm bảo vệ và thực hiện các nhu cầu vật chất và tinh thần của tất cả mọi người về các mặt: dân sự, chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa.

Trong Hiến pháp năm 1992, QCN đặt ở Chương V “Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân”. Như vậy là về mặt logic, ở Hiến pháp 1992, khái niệm QCN đồng nhất hoặc nằm trong khái niệm quyền công dân. Dự thảo lần này QCN đặt ở Chương II, ngay sau Chương I, “Chế độ chính trị”. Tiêu đề Chương II: “Quyền con người, quyền và nghĩa vụ công dân”. Trong tiêu đề trên, tuy khái niệm QCN không đồng nhất và nằm trong khái niệm quyền công dân (như Hiến pháp 1992), nhưng lại được “lồng ghép” với khái niệm quyền và nghĩa vụ công dân. Điều này cần được làm rõ.

Trước hết việc Dự thảo đặt QCN ở Chương II là một bước tiến mới, thể hiện nhận thức mới về tầm quan trọng của QCN và quyền công dân so với Hiến pháp 1992. Thứ hai, cần làm rõ khái niệm QCN trong văn bản Dự thảo về một số phương diện sau:- Quyền con người là quyền của tất cả mọi người. Như vậy là khái niệm QCN rộng hơn khái niệm quyền công dân, (là quyền của một thành viên của một quốc gia nhất định, được xác định bởi chế định quốc tịch). Điều này có nghĩa QCN không chỉ là quyền của công dân Việt Nam mà còn của người nước ngoài đang hiện diện trên lãnh thổ Việt Nam hoặc thuộc thẩm quyền pháp lý của nhà nước Việt Nam. Khái niệm QCN còn rộng hơn khái niệm quyền công dân ở một phương diện khác, đó là những người đã bị tước một phần nào đó quyền công dân (như quyền tự do cư trú, quyền bầu cử, ứng cử do đang chấp hành một quyết định một bản án đã có hiệu lực…) hoặc những người mất năng lực hành vi dân sự (chẳng hạn người mắc bệnh tâm thần…) thì họ vẫn còn QCN.

Thứ ba, về mối quan hệ giữa Nhà nước với người dân. Nói đến pháp luật về QCN là nói đến sự điều chỉnh mối quan hệ giữa Nhà nước với người dân. Trong đó người dân là chủ thể của quyền; Nhà nước có trách nhiệm tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm (thực hiện) quyền con người của người dân. Về mối quan hệ giữa chủ thể quyền và trách nhiệm bảo đảm quyền trong chế độ ta có lẽ không ai nói hay và chính xác hơn Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người nói: “Mỗi cán bộ, đảng viên phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư… phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ trung thành của nhân dân”.

Thứ tư, cần có một Điều quy định về “nhóm xã hội dễ bị tổn thương”.

Nói đến QCN là nói đến tinh thần nhân đạo, khoan dung. Ở nước ta cũng như các nước nhóm xã hội yếu thế, dễ bị tổn thương, như trẻ em, nữ giới, người mắc bệnh tâm thần, người nhiễm HIV/AIDS, thường được xã hội quan tâm giúp đỡ, bảo vệ.  Bởi vậy Hiến pháp sửa đổi lần này cần có quy định bảo vệ quyền và lợi ích của các nhóm dễ bị tổn thương. Chẳng hạn có thể bổ sung một điều (ở Chương II) với nội dung như sau: “Nhà nước tôn trọng, bảo vệ và giúp đỡ các nhóm xã hội dễ bị tổn thương“.

Về mặt văn bản cần biên tập chính xác hơn khái niệm QCN, đồng thời thể hiện rõ quan điểm của Đảng và Nhà nước ta đối với QCN, chẳng hạn như: Trong Điều 15.1 Dự thảo có đoạn viết: “quyền con người … được Nhà nước và xã hội thừa nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm…”. Viết như vậy là chưa chính xác. Như trên đã nói, QCN là cái vốn có, nó không phụ thuộc vào việc có thừa nhận hay không thừa nhận.  Bởi vậy nên bỏ khái niệm thừa nhận. Điều 16.2, Chương II, Dự thảo viết: “Không được lợi dụng quyền con người, …”. Ở đây khái niệm “không được lợi dụng QCN…” không rõ. Bởi vậy có thể viết đơn giản và dễ hiểu hơn, như sau: “Trong khi hưởng thụ quyền của mình, mọi người không được xâm phạm lợi ích quốc gia,  quyền, lợi ích hợp pháp của người khác”.  Điều 29. 2, Chương II Dự thảo viết: “Nhà nước tạo điều kiện để công dân tham gia quản lý Nhà nước và xã hội…”. Viết như vậy vẫn chưa thoát khỏi tư duy cũ “xin –cho”, không thể hiện rõ trách nhiệm của Nhà nước. Bởi vậy có thể viết như sau: “Công dân có quyền tham gia quản lý Nhà nước và xã hội…”. Viết như vậy có nghĩa Nhà nước “phải tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm” quyền này… chứ không phải là có “tạo điều kiện” hay không “tạo điều kiện” tùy thuộc ở Nhà nước!

Đối với dân tộc ta QCN không phải là thành quả của cách mạng dân chủ tư sản, cũng không phải do “mẫu quốc khai hóa”, mà là thành quả của cách mạng giải phóng dân tộc và xây dựng xã hội XHCN do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo. Trong dịp sửa đổi Hiến pháp lần này chúng ta cần kế thừa những thành quả đổi mới tư duy lý luận của Đảng, và những ý kiến đóng góp của nhân dân, đồng thời kế thừa có chọn lọc những thành quả nhận thức và pháp lý về QCN của cộng đồng quốc tế mà Việt Nam là một thành viên có trách nhiệm


C.Đ.T.

Ý kiến của bạn
Tên của bạn:  
Email:
Tiêu đề:  
Tắt bộ gõ Tự động Telex VNI VIQR
 

Xem tiếp 
Các bài mới:
     Nhận diện và phòng, chống nguy cơ "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ - Tiếp theo (25/11)
     Nhận diện và phòng, chống nguy cơ "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ (24/11)
     Tín nhiệm và miễn nhiệm: Góc nhìn 10 năm (16/11)
     Tín nhiệm giữa kỳ (13/11)
     Âm mưu phá hoại đòi tách cơ quan điều tra độc lập (10/11)
     Cách mạng Tháng Mười Nga với nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự hiện nay (07/11)
     Giới hạn của “quyền im lặng” (03/11)
Các bài đã đăng:
     Công tác ANQG sẽ là một nội dung trọng tâm của Hiến pháp (23/01)
     Cần bổ sung quan điểm về xây dựng nền công nghiệp an ninh (22/01)
     Hiến pháp cần đề cập sâu hơn vấn đề an ninh phi truyền thống (20/01)
     Hai phạm trù có tính nguyên tắc về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo trong Hiến pháp (18/01)
     Nên bỏ quy định Hội đồng Hiến pháp trong dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 (17/01)
     Quán triệt quan điểm của Đảng về bảo vệ Tổ quốc trong việc sửa đổi, bổ sung các quy định của Chương IV Hiến pháp năm 1992 (15/01)
     Mối thâm giao giữa hai đối tác chiến lược (14/01) 

TIÊU ĐIỂM
“Biên chế - hợp đồng” và việc “trọng dụng nhân tài”(?!)
Cái vòng lẩn quẩn, người tài không đỗ công chức (viên chức) phải làm hợp đồng, làm phình số lượng hợp đồng tại các cơ quan hành chính, sự nghiệp Thủ đô. Lãnh đạo thành phố lại lo “cắt” lao động hợp đồng. Trong lúc đó, một số người nản chí đã bỏ cơ quan nhà nước để sang khối ngoài công lập hay sang địa phương khác.
“Biên chế - hợp đồng” và việc “trọng dụng nhân tài”(?!)
“Điểm hẹn lịch sử”
“Tại Pháp, dư luận nhìn chung ủng hộ chuyến thăm của Tổng thống Francois Mitterrand tới Việt Nam nhưng nhiều người (trong đó hầu hết là các cựu chiến binh Pháp) quyết liệt phản đối Tổng thống sẽ thăm Điện Biên Phủ. Đại tướng Marcel Bigeard (1916 – 2010, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Pháp, cựu tù binh tại Điện Biên Phủ với hàm Trung tá), lên tiếng: “Điện Biên Phủ là nỗi sỉ nhục với nước Pháp. Tổng thống không nên đến đó!”.
“Điểm hẹn lịch sử”
Lực lượng Công an nhân dân góp phần xứng đáng làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ
“Kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, lực lượng Công an nhân dân phấn khởi, tự hào ôn lại những chiến công oanh liệt, thành tích vẻ vang đã đóng góp xứng đáng vào thắng lợi của chiến dịch lịch sử này. Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ mãi mãi là niềm tự hào, là sức mạnh cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nói chung, lực lượng Công an nhân dân nói riêng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” - Đại tướng Trần Đại Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an.
Lực lượng Công an nhân dân góp phần xứng đáng làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ
Chưa công bố dịch sởi vì vẫn trong tầm kiểm soát
Các trường hợp mắc sởi rải rác ở nhiều tỉnh, song tại một số tỉnh ghi nhận ổ dịch có quy mô nhỏ và vừa, như: Yên Bái, Lào Cai, Sơn La, Tuyên Quang, Hà Giang. Tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh không xuất hiện ổ dịch sởi tập trung lớn, nhưng số mắc lại xảy ra trên diện rộng.
Chưa công bố dịch sởi vì vẫn trong tầm kiểm soát
Có Nghị quyết, có cơ chế, liệu Thủ đô có “hút” được nhân tài?
Trong khi chưa có con số thống kê có bao nhiêu thủ khoa, “nhân tài” lặng lẽ bỏ công chức Thủ đô sang các đơn vị khác thì “lời hứa” cách đây nửa năm về việc thi tuyển lãnh đạo cấp Sở tại Hà Nội cũng vẫn chỉ là… lời hứa. Dân gian thường nói “Hà Nội không vội được đâu!”, phải chăng cũng có phần đúng trong câu chuyện “trọng dụng nhân tài” này?!
Có Nghị quyết, có cơ chế, liệu Thủ đô có “hút” được nhân tài?
Những điểm mới của Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam
Ngày 28/11/2013, Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 6 đã thông qua Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa (XHCN) Việt Nam (sau đây gọi là Hiến pháp) thay thế cho Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001). Đây là một sự kiện chính trị - pháp lý đặc biệt quan trọng, đánh dấu một bước tiến mới trong lịch sử lập hiến của nước ta (Nhà nước ta đã ban hành trước đó 4 bản Hiến pháp vào các năm 1946, 1959, 1980, 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001).
Những điểm mới của Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam
Về môn thi tốt nghiệp Trung học phổ thông: Phương án nào lợi hơn?
Những tranh biện về kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) rốt cuộc đã bước sang ngã rẽ. Không phải bỏ kỳ thi này mà thay vào đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra hai phương án môn thi tốt nghiệp THPT để lấy ý kiến các chuyên gia, các nhà giáo và dư luận. Lựa chọn phương án nào và đây đã phải là thời điểm thích hợp để thực hiện chủ trương đổi mới đó chưa đang được bạn đọc quan tâm. Chuyên mục “Trò chuyện Chủ nhật” Báo CAND tuần này trân trọng gửi tới bạn đọc những ý kiến và góc nhìn của các chuyên gia, nhà giáo xoay quanh chủ đề này.
Về môn thi tốt nghiệp Trung học phổ thông: Phương án nào lợi hơn?
Hiến pháp (sửa đổi) thể hiện tinh thần đổi mới, ý chí và nguyện vọng toàn dân
Phiên làm việc ngày 28/11 của Quốc hội đã đánh dấu một thời khắc lịch sử khi dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 chính thức được thông qua với tỷ lệ 97,59% đại biểu tán thành. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho biết, bản Hiến pháp trình Quốc hội thông qua lần này là kết quả của một quá trình làm việc cần mẫn, tâm huyết, tận tụy của các vị đại biểu, của đồng bào cử tri ở trong nước và ngoài nước… nên đã thể hiện được tinh thần đổi mới, thể hiện được ý Đảng, lòng dân.
Hiến pháp (sửa đổi) thể hiện tinh thần đổi mới, ý chí và nguyện vọng toàn dân
Trách nhiệm phát ngôn
Nhân bốn vị “tư lệnh” ngành chuẩn bị trả lời chất vấn trước Quốc hội tuần tới, chuyên mục “Trò chuyện Chủ nhật” dành cuộc trao đổi với Tiến sĩ Trần Du Lịch, đại biểu Quốc hội TP Hồ Chí Minh về trách nhiệm phát ngôn của đại biểu để góp phần đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội.
>> Bộ Công an ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí
Trách nhiệm phát ngôn
“Bão không vào” cũng đừng đổ lỗi cho ngành Khí tượng(!)
Mỗi người dân, mỗi cơ quan tổ chức, các cấp chính quyền đều sẵn sàng ứng phó với thiên tai, có đủ kiến thức phòng chống thiên tai, thì mới có thể tránh được tình trạng: Cứ có tin báo bão là nháo nhào ứng phó, nháo nhác di dân, sơ tán, rồi tư thương tranh thủ tăng giá… Phòng chống thiên tai không chỉ phó mặc cho ngành Khí tượng “trông trời, trông đất, trông mây”!
“Bão không vào” cũng đừng đổ lỗi cho ngành Khí tượng(!)
Cây cao su tại miền Trung: Không chỉ là câu chuyện “quy hoạch”
Quy hoạch cây cao su ra sao tại miền Trung, cung cấp giống, hướng dẫn kỹ thuật trồng, khai thác… là những việc ngành Nông nghiệp phải thực hiện trong thời gian tới để hài hòa lợi ích của người trồng cao su, doanh nghiệp vừa bảo vệ môi trường cũng như thực hiện mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội, “xóa đói giảm nghèo”.
Cây cao su tại miền Trung: Không chỉ là câu chuyện “quy hoạch”
Về cái gọi là “Tuyên bố về thực thi quyền dân sự và chính trị”
Thời gian gần đây, một số người đã đưa ra cái gọi là “Tuyên bố về thực thi quyền dân sự và chính trị”, đòi “Quốc hội dừng việc thông qua bản Hiến pháp sửa đổi”, đòi “chuyển đổi thể chế chính trị của nước ta từ toàn trị sang dân chủ một cách ôn hòa”... Họ liệt kê, trích dẫn những hạn chế đã được Đảng ta đánh giá để dựa vào đó cố tình xuyên tạc, thổi phồng khuyết điểm, vẽ “bức tranh xám xịt” về xã hội ta; triệt để lợi dụng sự thoái hóa, biến chất của một số cán bộ, đảng viên có chức, có quyền để đả kích, nói xấu, quy kết trách nhiệm, bôi nhọ, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, những thành tựu của cách mạng Việt Nam.
Về cái gọi là “Tuyên bố về thực thi quyền dân sự và chính trị”
Đẩy mạnh đấu tranh tư tưởng trong tình hình hiện nay
Thời gian gần đây, các thế lực thù địch, phản động gia tăng hoạt động chống phá Việt Nam trên lĩnh vực tư tưởng với những phương thức, thủ đoạn mới, ngày càng tinh vi, thâm độc, xảo quyệt và coi đây là một trong những hướng tấn công chủ yếu nhằm thực hiện chiến lược "diễn biến hòa bình", xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.
Đẩy mạnh đấu tranh tư tưởng trong tình hình hiện nay
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới
Từ khi giành được chính quyền đến nay, Đảng ta luôn coi trọng và quan tâm chỉ đạo công tác bảo vệ an ninh quốc gia, đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”, coi đây là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng, Nhà nước và toàn dân, trong đó Công an nhân dân là lực lượng nòng cốt. Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị các khóa đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị về công tác bảo vệ an ninh quốc gia.
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới
Nhìn ngược thì lóa
Cuộc tranh luận đáng chú ý diễn ra trên mạng Internet liên quan điều luật 258, BLHS “tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân” giữa hai luồng quan điểm dường như đối lập nhau. Đáng nói, nếu như trước đó, một số blogger đã có chủ ý ra cái gọi là “Tuyên bố 258”, dụng ý kêu gọi sự ủng hộ của cộng đồng mạng nhằm xóa bỏ điều luật này và gửi tuyên bố tới đại diện Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc, một số đại sứ quán nước ngoài tại Việt Nam thì ngay lập tức, nhóm này đã nhận được những phản hồi “nặng cân”.
Nhìn ngược thì lóa
Quản lý thị trường sữa: Không khó, không phức tạp, chỉ thiếu trách nhiệm
Đang từ một mặt hàng có tác động rất lớn đến người tiêu dùng, nằm trong danh mục hàng bình ổn giá, bỗng dưng sữa ngoại mất tên, biến thành sản phẩm dinh dưỡng, thoát khỏi vòng cương tỏa, giá tăng vô tội vạ. Dư luận bức xúc lên tiếng, cơ quan quản lý có trách nhiệm bên này đổ lỗi cho bên kia, mặc cho hàng ngày hàng giờ, người tiêu dùng bị móc túi một cách trắng trợn.
>> Chưa rõ “họ tên”, sữa ngoại tăng giá vô tội vạ
Quản lý thị trường sữa: Không khó, không phức tạp, chỉ thiếu trách nhiệm
Cần nhận thức đúng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo
Tự do tín ngưỡng, tôn giáo là một quyền con người được cộng đồng quốc tế ghi nhận từ lâu. Ở nước ta, xuyên suốt các Hiến pháp nước ta, từ Hiến pháp 1946, 1959, 1980 và Hiến pháp 1992 (kể cả trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992, Quốc hội đang xin ý kiến toàn dân) quyền này đã trân trọng ghi nhận. Tuy nhiên, nhận thức về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo trong một bộ phận nhân dân vẫn chưa đầy đủ. Lợi dụng tình hình đó, một số kẻ xấu đã gây ra những bất ổn xã hội. Vụ gây rối trật tự công cộng ở xã Nghi Phương, huyện Nghi Lộc, Nghệ An vừa qua là một trường hợp.
>> Không ai được phép đứng trên luật pháp
Cần nhận thức đúng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo
“Lưỡi không xương”!
Việc kiểm soát thông tin ở Mỹ, Hàn Quốc và nhiều nước phát triển khắt khe hơn rất nhiều so những quy định ở ta. Những quy định đó được chính phủ, nhân dân các nước thừa nhận nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia và chính công dân của họ. Chuyện ấy là bình thường, thế mà sao “lưỡi không xương” không viện dẫn...
“Lưỡi không xương”!
Pháp luật và đạo đức qua tư tưởng Hồ Chí Minh
LTS: Kỷ niệm 68 năm Ngày truyền thống của ngành Tòa án (13/9/1945 – 13/9/2013), Giáo sư, AHLĐ Vũ Khiêu đã có bài viết về vấn đề pháp luật, đạo đức qua tư tưởng Hồ Chí Minh; về việc xây dựng ngành Tư pháp nói chung và Tòa án nói riêng… Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.
Pháp luật và đạo đức qua tư tưởng Hồ Chí Minh
Giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng là trách nhiệm và nghĩa vụ của chúng ta
Hơn bao giờ hết, trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, trước những thời cơ, vận hội, nhưng cũng đầy thách thức, người dân Việt Nam lại càng ý thức đầy đủ và sâu sắc hơn về vị trí, vai trò và tính tất yếu của sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội.
Giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng là trách nhiệm và nghĩa vụ của chúng ta
Phụ trách biên tập: Trần Thị An Bình - Nguyễn Trang Dũng - Trần Anh Tú
©2007. Báo Công an nhân dân điện tử - CAND Online. All rights reserved.
Không sao chép thông tin từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công an nhân dân.