Chào bạn!      
Sự kiện - Bình luận 
Hội nghị BCH Trung ương lần thứ 7, khóa XI:
Đổi mới công tác dân vận trong thời kỳ mới
10:44:00 09/05/2013
Trong bài diễn văn khai mạc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đề cập 6 vấn đề quan trọng, trong đó có nhấn mạnh công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược. Đặc biệt trong tình hình hiện nay, công tác dân vận của Đảng ta luôn chiếm một vị trí quan trọng, thậm chí quyết định đến sự thành bại của cách mạng.

Lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng rất coi trọng công tác dân vận: "...Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công". Chính vì vậy, công tác dân vận vừa là tiền đề, vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội.

Dân vận là tuyên truyền, giáo dục, vận động, thuyết phục mọi người dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Mục tiêu cao nhất của dân vận theo tư tưởng Hồ Chí Minh chính là vì dân và mang lại hiệu quả thiết thực cho dân.

Công tác dân vận được xem là công việc (hay còn gọi là nhiệm vụ chính trị) của các tổ chức Đảng, Nhà nước và các đoàn thể chính trị - xã hội cần phải làm tròn trước Đảng và nhân dân. Công tác dân vận trong thời kỳ đổi mới là công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động, thuyết phục mọi người dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đáp ứng yêu cầu đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế.

Những thành tựu đạt được từ công cuộc đổi mới

Suốt những năm qua, Đảng ta đã lãnh đạo việc tuyên truyền, vận động thực hiện nghị quyết, chỉ thị có trọng tâm, trọng điểm. Các cơ quan tham mưu của Đảng về dân vận, các tổ chức chính trị - xã hội, các cấp ủy Đảng xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai và bằng nhiều hình thức khác nhau đã vận động nhân dân thực hiện, đưa nghị quyết vào cuộc sống. Công tác dân vận của Đảng được đổi mới phù hợp với từng giai đoạn, đối tượng, lĩnh vực. Công tác cán bộ dân vận ngày càng được tăng cường về số lượng và chất lượng. Vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể nhân dân, vai trò của các cơ quan thông tấn, báo chí, của lực lượng vũ trang và vai trò của quần chúng nhân dân trong công tác dân vận không ngừng phát huy.

Tuy nhiên, cũng phải nghiêm túc nhận rõ tình hình cấp bách hiện nay là: Nhân dân rất bức xúc trước tình trạng thoái hóa, biến chất, quan liêu, mất dân chủ, thiếu gương mẫu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, chạy chức, chạy quyền, chạy tội, chạy danh hiệu thi đua của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên có chức, có quyền; những tiêu cực trong y tế, giáo dục; tình hình thiếu trách nhiệm, yếu kém trong lãnh đạo của các tổ chức Đảng, yếu kém trong quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện của các cơ quan Nhà nước, của chính quyền các cấp để thất thoát lớn tài sản Nhà nước; những người có chức, có quyền khi sai phạm chưa được xử lý nghiêm, một số vụ sai phạm lớn nhưng người đứng đầu, quản lý, điều hành không bị kỷ luật, không chịu trách nhiệm và tình hình xuống cấp đạo đức xã hội, tội phạm hình sự, nạn cờ bạc, ma túy, tai nạn giao thông… tăng cao.

Sau hơn một năm triển khai, tổ chức thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, tuy đã đạt được những kết quả bước đầu, song còn nhiều hạn chế so với yêu cầu đề ra và mong đợi của nhân dân. Chính vì vậy đòi hỏi Đảng phải có những giải pháp lãnh đạo phát huy cao độ vai trò của nhân dân tham gia giải quyết hình hình cấp bách hiện nay.

Từ thực tiễn trên cho thấy, việc đổi mới công tác dân vận theo hướng công bằng trong hệ thống chính trị và trong toàn xã hội là vấn đề rất cần thiết và cấp bách hiện nay. Cần có cái nhìn thực tế, khách quan về việc xây dựng mô hình tổ chức dân vận trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế.

Vì vậy, cần phải đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng cán bộ chuyên trách công tác dân vận, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và lý luận chính trị vững vàng, có kiến thức hiểu biết tâm lý dân vận sâu rộng, biết cách làm việc có hiệu quả và được nhân dân tin yêu. Đồng thời, nâng cao năng lực và sự tham gia của người dân vào việc thực hiện và kiểm tra việc thực hiện đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thông qua công tác dân vận.

Mục tiêu và những giải pháp thực hiện

Mục tiêu lớn nhất của công tác dân vận trong tình hình mới chính là tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận để củng cố vững chắc lòng tin của nhân dân đối với Đảng, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc và mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân, phát huy sức mạnh to lớn của nhân dân, tạo ra  phong trào quần chúng rộng lớn, xây dựng và bảo vệ đất nước, thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Để hiện thực hóa mục tiêu trên rất cần những giải pháp đồng bộ và phù hợp với tình hình đất nước trên cơ sở kế thừa, phát huy những thành tựu đã đạt được. Những giải pháp đó là:

Một là, tiếp tục tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề  cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; tập trung giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc của nhân dân, củng cố lòng tin, tăng cường quan hệ máu thịt của nhân dân với Đảng, Nhà nước.

Hai là, tiếp tục quán triệt, làm chuyển biến nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò công tác dân vận, về chủ trương tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng trong tình hình mới.

Ba là, tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng, hoạt động của chính quyền các cấp đối với công tác dân vận.

Bốn là, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân, thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; giữ vững độc lập chủ quyền, an ninh chính trị.

Năm là, đổi mới hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, các hội quần chúng; khắc phục có hiệu quả bệnh hành chính hóa.

Sáu là, quan tâm xây dựng, củng cố tổ chức, bộ máy, đội ngũ các bộ Ban Dân vận, Mặt trận, đoàn thể nhân dân các cấp, bồi dưỡng nâng cao nhận thức, trình độ công tác dân vận cho cán bộ Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp.

Bảy là, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện công tác dân vận.

Trong xu thế hội nhập quốc tế, trong điều kiện kinh tế thị trường, nhiều vấn đề xã hội nảy sinh, các thế lực thù địch tìm mọi cách để chống phá thành quả của công cuộc đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo. Hơn bao giờ hết, trong thời gian tới, các cấp, các ngành cần phát huy tinh thần đoàn kết toàn dân tộc và đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân. Tất cả những hành động thiết thực này sẽ tạo nên sự đồng thuận cũng như sức mạnh đưa chủ trương, chính sách của Đảng đến với quần chúng, tổ chức quần chúng thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước


PV

Ý kiến của bạn
Tên của bạn:  
Email:
Tiêu đề:  
Tắt bộ gõ Tự động Telex VNI VIQR
 

Xem tiếp 
Các bài mới:
     Nhận diện và phòng, chống nguy cơ "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ - Tiếp theo (25/11)
     Nhận diện và phòng, chống nguy cơ "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ (24/11)
     Tín nhiệm và miễn nhiệm: Góc nhìn 10 năm (16/11)
     Tín nhiệm giữa kỳ (13/11)
     Âm mưu phá hoại đòi tách cơ quan điều tra độc lập (10/11)
     Cách mạng Tháng Mười Nga với nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự hiện nay (07/11)
     Giới hạn của “quyền im lặng” (03/11)
Các bài đã đăng:
     Tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt (08/05)
     6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân - Ý nghĩa giáo dục sâu sắc, rộng lớn và bền vững (06/05)
     Các Mác với con đường cách mạng của dân tộc ta (05/05)
     Bảo hiểm hưu trí tự nguyện: Quan trọng là chính sách ưu đãi thuế (01/05)
     Tháng Tư, niềm trăn trở về nhịp cầu dân tộc (29/04)
     Một việc làm sai trái của Nghị viện châu Âu (28/04)
     Lấy phiếu tín nhiệm không thể bất chấp nguyên tắc (25/04) 

1. Thời tiết đẹp duy trì trên hầu khắp cả nước
2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội đàm, hội kiến lãnh đạo cấp cao Nga
3. Thắng Lào 3 bàn cách biệt, Việt Nam rộng cửa đi tiếp
4. Khen thưởng 2 đơn vị khám phá đường dây thay IC ăn bớt xăng dầu
5. Thứ trưởng Bùi Văn Thành kiểm tra tiến độ cải tiến, nâng cao chất lượng trang phục CAND
6. Tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với CAND
7. Nâng cấp và mở rộng khuôn khổ hợp tác tam giác phát triển
8. Người 22 năm không ngủ
9. Tổ chức dịch vụ việc làm nếu sai phạm bị xử lý như thế nào?
10. Nhiều sai phạm trong việc xây dựng đường giao thông nông thôn ở xã Tân Thành
TIÊU ĐIỂM
“Biên chế - hợp đồng” và việc “trọng dụng nhân tài”(?!)
Cái vòng lẩn quẩn, người tài không đỗ công chức (viên chức) phải làm hợp đồng, làm phình số lượng hợp đồng tại các cơ quan hành chính, sự nghiệp Thủ đô. Lãnh đạo thành phố lại lo “cắt” lao động hợp đồng. Trong lúc đó, một số người nản chí đã bỏ cơ quan nhà nước để sang khối ngoài công lập hay sang địa phương khác.
“Biên chế - hợp đồng” và việc “trọng dụng nhân tài”(?!)
“Điểm hẹn lịch sử”
“Tại Pháp, dư luận nhìn chung ủng hộ chuyến thăm của Tổng thống Francois Mitterrand tới Việt Nam nhưng nhiều người (trong đó hầu hết là các cựu chiến binh Pháp) quyết liệt phản đối Tổng thống sẽ thăm Điện Biên Phủ. Đại tướng Marcel Bigeard (1916 – 2010, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Pháp, cựu tù binh tại Điện Biên Phủ với hàm Trung tá), lên tiếng: “Điện Biên Phủ là nỗi sỉ nhục với nước Pháp. Tổng thống không nên đến đó!”.
“Điểm hẹn lịch sử”
Lực lượng Công an nhân dân góp phần xứng đáng làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ
“Kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, lực lượng Công an nhân dân phấn khởi, tự hào ôn lại những chiến công oanh liệt, thành tích vẻ vang đã đóng góp xứng đáng vào thắng lợi của chiến dịch lịch sử này. Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ mãi mãi là niềm tự hào, là sức mạnh cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nói chung, lực lượng Công an nhân dân nói riêng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” - Đại tướng Trần Đại Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an.
Lực lượng Công an nhân dân góp phần xứng đáng làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ
Chưa công bố dịch sởi vì vẫn trong tầm kiểm soát
Các trường hợp mắc sởi rải rác ở nhiều tỉnh, song tại một số tỉnh ghi nhận ổ dịch có quy mô nhỏ và vừa, như: Yên Bái, Lào Cai, Sơn La, Tuyên Quang, Hà Giang. Tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh không xuất hiện ổ dịch sởi tập trung lớn, nhưng số mắc lại xảy ra trên diện rộng.
Chưa công bố dịch sởi vì vẫn trong tầm kiểm soát
Có Nghị quyết, có cơ chế, liệu Thủ đô có “hút” được nhân tài?
Trong khi chưa có con số thống kê có bao nhiêu thủ khoa, “nhân tài” lặng lẽ bỏ công chức Thủ đô sang các đơn vị khác thì “lời hứa” cách đây nửa năm về việc thi tuyển lãnh đạo cấp Sở tại Hà Nội cũng vẫn chỉ là… lời hứa. Dân gian thường nói “Hà Nội không vội được đâu!”, phải chăng cũng có phần đúng trong câu chuyện “trọng dụng nhân tài” này?!
Có Nghị quyết, có cơ chế, liệu Thủ đô có “hút” được nhân tài?
Những điểm mới của Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam
Ngày 28/11/2013, Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 6 đã thông qua Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa (XHCN) Việt Nam (sau đây gọi là Hiến pháp) thay thế cho Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001). Đây là một sự kiện chính trị - pháp lý đặc biệt quan trọng, đánh dấu một bước tiến mới trong lịch sử lập hiến của nước ta (Nhà nước ta đã ban hành trước đó 4 bản Hiến pháp vào các năm 1946, 1959, 1980, 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001).
Những điểm mới của Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam
Về môn thi tốt nghiệp Trung học phổ thông: Phương án nào lợi hơn?
Những tranh biện về kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) rốt cuộc đã bước sang ngã rẽ. Không phải bỏ kỳ thi này mà thay vào đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra hai phương án môn thi tốt nghiệp THPT để lấy ý kiến các chuyên gia, các nhà giáo và dư luận. Lựa chọn phương án nào và đây đã phải là thời điểm thích hợp để thực hiện chủ trương đổi mới đó chưa đang được bạn đọc quan tâm. Chuyên mục “Trò chuyện Chủ nhật” Báo CAND tuần này trân trọng gửi tới bạn đọc những ý kiến và góc nhìn của các chuyên gia, nhà giáo xoay quanh chủ đề này.
Về môn thi tốt nghiệp Trung học phổ thông: Phương án nào lợi hơn?
Hiến pháp (sửa đổi) thể hiện tinh thần đổi mới, ý chí và nguyện vọng toàn dân
Phiên làm việc ngày 28/11 của Quốc hội đã đánh dấu một thời khắc lịch sử khi dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 chính thức được thông qua với tỷ lệ 97,59% đại biểu tán thành. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho biết, bản Hiến pháp trình Quốc hội thông qua lần này là kết quả của một quá trình làm việc cần mẫn, tâm huyết, tận tụy của các vị đại biểu, của đồng bào cử tri ở trong nước và ngoài nước… nên đã thể hiện được tinh thần đổi mới, thể hiện được ý Đảng, lòng dân.
Hiến pháp (sửa đổi) thể hiện tinh thần đổi mới, ý chí và nguyện vọng toàn dân
Trách nhiệm phát ngôn
Nhân bốn vị “tư lệnh” ngành chuẩn bị trả lời chất vấn trước Quốc hội tuần tới, chuyên mục “Trò chuyện Chủ nhật” dành cuộc trao đổi với Tiến sĩ Trần Du Lịch, đại biểu Quốc hội TP Hồ Chí Minh về trách nhiệm phát ngôn của đại biểu để góp phần đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội.
>> Bộ Công an ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí
Trách nhiệm phát ngôn
“Bão không vào” cũng đừng đổ lỗi cho ngành Khí tượng(!)
Mỗi người dân, mỗi cơ quan tổ chức, các cấp chính quyền đều sẵn sàng ứng phó với thiên tai, có đủ kiến thức phòng chống thiên tai, thì mới có thể tránh được tình trạng: Cứ có tin báo bão là nháo nhào ứng phó, nháo nhác di dân, sơ tán, rồi tư thương tranh thủ tăng giá… Phòng chống thiên tai không chỉ phó mặc cho ngành Khí tượng “trông trời, trông đất, trông mây”!
“Bão không vào” cũng đừng đổ lỗi cho ngành Khí tượng(!)
Cây cao su tại miền Trung: Không chỉ là câu chuyện “quy hoạch”
Quy hoạch cây cao su ra sao tại miền Trung, cung cấp giống, hướng dẫn kỹ thuật trồng, khai thác… là những việc ngành Nông nghiệp phải thực hiện trong thời gian tới để hài hòa lợi ích của người trồng cao su, doanh nghiệp vừa bảo vệ môi trường cũng như thực hiện mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội, “xóa đói giảm nghèo”.
Cây cao su tại miền Trung: Không chỉ là câu chuyện “quy hoạch”
Về cái gọi là “Tuyên bố về thực thi quyền dân sự và chính trị”
Thời gian gần đây, một số người đã đưa ra cái gọi là “Tuyên bố về thực thi quyền dân sự và chính trị”, đòi “Quốc hội dừng việc thông qua bản Hiến pháp sửa đổi”, đòi “chuyển đổi thể chế chính trị của nước ta từ toàn trị sang dân chủ một cách ôn hòa”... Họ liệt kê, trích dẫn những hạn chế đã được Đảng ta đánh giá để dựa vào đó cố tình xuyên tạc, thổi phồng khuyết điểm, vẽ “bức tranh xám xịt” về xã hội ta; triệt để lợi dụng sự thoái hóa, biến chất của một số cán bộ, đảng viên có chức, có quyền để đả kích, nói xấu, quy kết trách nhiệm, bôi nhọ, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, những thành tựu của cách mạng Việt Nam.
Về cái gọi là “Tuyên bố về thực thi quyền dân sự và chính trị”
Đẩy mạnh đấu tranh tư tưởng trong tình hình hiện nay
Thời gian gần đây, các thế lực thù địch, phản động gia tăng hoạt động chống phá Việt Nam trên lĩnh vực tư tưởng với những phương thức, thủ đoạn mới, ngày càng tinh vi, thâm độc, xảo quyệt và coi đây là một trong những hướng tấn công chủ yếu nhằm thực hiện chiến lược "diễn biến hòa bình", xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.
Đẩy mạnh đấu tranh tư tưởng trong tình hình hiện nay
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới
Từ khi giành được chính quyền đến nay, Đảng ta luôn coi trọng và quan tâm chỉ đạo công tác bảo vệ an ninh quốc gia, đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”, coi đây là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng, Nhà nước và toàn dân, trong đó Công an nhân dân là lực lượng nòng cốt. Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị các khóa đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị về công tác bảo vệ an ninh quốc gia.
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới
Nhìn ngược thì lóa
Cuộc tranh luận đáng chú ý diễn ra trên mạng Internet liên quan điều luật 258, BLHS “tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân” giữa hai luồng quan điểm dường như đối lập nhau. Đáng nói, nếu như trước đó, một số blogger đã có chủ ý ra cái gọi là “Tuyên bố 258”, dụng ý kêu gọi sự ủng hộ của cộng đồng mạng nhằm xóa bỏ điều luật này và gửi tuyên bố tới đại diện Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc, một số đại sứ quán nước ngoài tại Việt Nam thì ngay lập tức, nhóm này đã nhận được những phản hồi “nặng cân”.
Nhìn ngược thì lóa
Quản lý thị trường sữa: Không khó, không phức tạp, chỉ thiếu trách nhiệm
Đang từ một mặt hàng có tác động rất lớn đến người tiêu dùng, nằm trong danh mục hàng bình ổn giá, bỗng dưng sữa ngoại mất tên, biến thành sản phẩm dinh dưỡng, thoát khỏi vòng cương tỏa, giá tăng vô tội vạ. Dư luận bức xúc lên tiếng, cơ quan quản lý có trách nhiệm bên này đổ lỗi cho bên kia, mặc cho hàng ngày hàng giờ, người tiêu dùng bị móc túi một cách trắng trợn.
>> Chưa rõ “họ tên”, sữa ngoại tăng giá vô tội vạ
Quản lý thị trường sữa: Không khó, không phức tạp, chỉ thiếu trách nhiệm
Cần nhận thức đúng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo
Tự do tín ngưỡng, tôn giáo là một quyền con người được cộng đồng quốc tế ghi nhận từ lâu. Ở nước ta, xuyên suốt các Hiến pháp nước ta, từ Hiến pháp 1946, 1959, 1980 và Hiến pháp 1992 (kể cả trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992, Quốc hội đang xin ý kiến toàn dân) quyền này đã trân trọng ghi nhận. Tuy nhiên, nhận thức về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo trong một bộ phận nhân dân vẫn chưa đầy đủ. Lợi dụng tình hình đó, một số kẻ xấu đã gây ra những bất ổn xã hội. Vụ gây rối trật tự công cộng ở xã Nghi Phương, huyện Nghi Lộc, Nghệ An vừa qua là một trường hợp.
>> Không ai được phép đứng trên luật pháp
Cần nhận thức đúng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo
“Lưỡi không xương”!
Việc kiểm soát thông tin ở Mỹ, Hàn Quốc và nhiều nước phát triển khắt khe hơn rất nhiều so những quy định ở ta. Những quy định đó được chính phủ, nhân dân các nước thừa nhận nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia và chính công dân của họ. Chuyện ấy là bình thường, thế mà sao “lưỡi không xương” không viện dẫn...
“Lưỡi không xương”!
Pháp luật và đạo đức qua tư tưởng Hồ Chí Minh
LTS: Kỷ niệm 68 năm Ngày truyền thống của ngành Tòa án (13/9/1945 – 13/9/2013), Giáo sư, AHLĐ Vũ Khiêu đã có bài viết về vấn đề pháp luật, đạo đức qua tư tưởng Hồ Chí Minh; về việc xây dựng ngành Tư pháp nói chung và Tòa án nói riêng… Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.
Pháp luật và đạo đức qua tư tưởng Hồ Chí Minh
Giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng là trách nhiệm và nghĩa vụ của chúng ta
Hơn bao giờ hết, trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, trước những thời cơ, vận hội, nhưng cũng đầy thách thức, người dân Việt Nam lại càng ý thức đầy đủ và sâu sắc hơn về vị trí, vai trò và tính tất yếu của sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội.
Giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng là trách nhiệm và nghĩa vụ của chúng ta
Phụ trách biên tập: Trần Thị An Bình - Nguyễn Trang Dũng - Trần Anh Tú
©2007. Báo Công an nhân dân điện tử - CAND Online. All rights reserved.
Không sao chép thông tin từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công an nhân dân.