Chào bạn!      
Sự kiện - Bình luận 
Bàn về phẩm chất tuyệt đối trung thành với Đảng, kính trọng, lễ phép với nhân dân - đối với việc xây dựng “Tư cách người Công an cách mệnh”
18:31:00 11/05/2013
PGS.TS. Đỗ Ngọc Ninh (Học viện Xây dựng Đảng)
Trong lịch sử đấu tranh giành độc lập và tự do của dân tộc Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh là hiện thân tinh hoa của văn hoá dân tộc và nhân loại. Người đã để lại cho Đảng và dân tộc ta tài sản tinh thần to lớn - Tư tưởng Hồ Chí Minh.

Trong quá trình giáo dục, rèn luyện Đảng ta và lãnh đạo cách mạng Việt Nam, nhất là từ khi Đảng ta trở thành đảng cầm quyền, mỗi lời nói, mỗi việc làm của Người đều tác động mạnh mẽ đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đó là sự thể hiện những phẩm chất đạo đức cơ bản của đạo đức cách mạng: tuyệt đối trung thành với Đảng; tận tụy, kính trọng và lễ phép với nhân dân, yêu thương con người; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; tinh thần quốc tế trong sáng. 

CAND là một công cụ chuyên chính trọng yếu của Đảng và Nhà nước ta. Trong điều kiện hiện nay, để xứng đáng với vai trò đó, lực lượng CAND phải được xây dựng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại.

Việc chăm lo giáo dục, rèn luyện cho CBCS về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, trước hết là trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước và kính trọng, lễ phép với nhân dân là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Để phẩm chất này, thực sự là một nội dung cốt yếu của tư cách CBCS Công an trong điều kiện hiện nay, xin trao đổi một số ý kiến về giải pháp thực hiện như sau:

Thứ nhất, nhận thức sâu sắc, có quyết tâm chính trị cao trong rèn luyện phẩm chất tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước Việt Nam XHCN.

"Đối với Chính phủ, phải tuyệt đối trung thành" là một trong 6 điều Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy CAND, được nêu lên trong thời điểm Đảng ta tạm thời không công khai hoạt động. Vì vậy, tuyệt đối trung thành với Chính phủ đã bao hàm sự tuyệt đối trung thành với Đảng. Đây là biểu hiện phẩm chất hàng đầu của người cộng sản, người cách mạng, đi theo lý tưởng của Đảng.

Bác Hồ đến thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Cảnh vệ (Xuân Quý Mão 1963).

Trong điều kiện đấu tranh giành chính quyền, kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, mỗi người dân là một chiến sĩ với khẩu hiệu hành động "Tất cả để chiến thắng" với phẩm chất tuyệt đối trung thành với Đảng, hành động chiến đấu, công tác là hành động "vì nước quên thân”, “vì nhân dân phục vụ”, không sợ hy sinh, gian khổ.

Để phẩm chất trung thành với Đảng được thể hiện bằng hành động cách mạng thực tiễn trong điều kiện hiện nay, CBCS Công an cần học tập một cách nghiêm túc, nhận thức sâu sắc nội dung tấm gương phẩm chất đạo đức "Suốt đời phấn đấu quên mình vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì ấm no, hạnh phúc của nhân dân" trong tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh.

Từ đó, có nhận thức đúng đắn, sâu sắc phẩm chất vì nước quên thân trong điều kiện hiện nay: Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; có sự nhất trí cao, niềm tin sắt đá vào đường lối, nghị quyết và sự lãnh đạo của Đảng…  

Thứ hai, thường xuyên rèn luyện tinh thần gương mẫu, sự cần cù, bền bỉ trong công tác, chiến đấu, gắn bó mật thiết với nhân dân.

Tinh thần gương mẫu, sự cần cù, bền bỉ trong công tác, chiến đấu là một trong những nội dung cơ bản của phẩm chất đạo đức người Công an cách mạng. Điều này chỉ có thể được hình thành, củng cố và phát triển qua học tập, rèn luyện bền bỉ, lâu dài trong thực tiễn học tập, công tác và gắn bó mật thiết với nhân dân.

Qua đó, mỗi CBCS gần dân, hiểu dân và thương yêu nhân dân hơn, học tập được nhiều điều bổ ích từ nhân dân, được nhân dân rèn giũa phẩm chất, đạo đức cách mạng, việc kính trọng, lễ phép với nhân dân ngày càng phát triển và củng cố.

Để rèn luyện tinh thần gương mẫu, sự cần cù, bền bỉ trong công tác, chiến đấu, kính trọng, lễ phép với nhân dân, mỗi CBCS cần xác định động cơ, thái độ  đúng đắn trong học tập, công tác và trong tiếp xúc, quan hệ với nhân dân; chấp hành nghiêm chỉnh sự phân công của tổ chức; chủ động, sáng tạo vượt qua khó khăn thách thức, nhất là những tác động của mặt trái kinh tế thị trường, những cám dỗ của vật chất; đặc biệt cảnh giác với những luận điệu phản động và những “viên đạn bọc đường” của các thế lực thù địch, tuyên truyền, giáo dục nhân dân cảnh giác với những âm mưu, thủ đoạn ấy. 

Đồng thời, cần hành động cụ thể tỏ rõ sự gắn bó mật thiết với nhân dân, dựa vào dân để tiến hành công việc, vì nhân dân phục vụ, nguyện làm “người lãnh đạo, người đày tớ thật trung thành của nhân dân”. 

Sinh viên Học viện ANND nỗ lực học tập, rèn luyện để trở thành những sỹ quan giỏi chuyên môn, tận tụy và trung thành. (Ảnh: Duy Hiển).

Thứ ba, nâng cao nhiệt tình cách mạng đi liền với ra sức học tập nâng cao trình độ trí tuệ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao là thước đo quan trọng hàng đầu phẩm chất tuyệt đối trung thành với Đảng, kính trọng, lễ phép với nhân dân

Trách nhiệm, ý chí quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao là sự thể hiện phẩm chất, đạo đức tuyệt đối trung thành với Đảng, kính trọng, lễ phép với nhân dân của CBCS Công an.

Trách nhiệm, ý chí quyết tâm ấy phải được biến thành nhiệt tình cách mạng trong giai đoạn hiện nay. Nhiệt tình cách mạng sẽ thôi thúc, cổ vũ CBCS dồn trí tuệ, sức lực vượt qua khó khăn gian khổ, thách thức quyết liệt, thắng không kiêu, bại không nản.

Trước diễn biến phức tạp của tình hình chính trị thế giới và sự chống phá quyết liệt, điên cuồng của các thế lực thù địch, những biến đổi phức tạp và khó khăn tạm thời của đất nước hiện nay, mỗi CBCS Công an cần có niềm tin sắt đá vào sự lãnh đạo của Đảng, thắng lợi của công cuộc đổi mới, sự tất thắng của CNXH, từ đó có suy nghĩ và hành động đúng đắn theo quan điểm, đường lối của Đảng, cùng toàn Đảng, toàn dân vượt qua khó khăn thách thức đưa công cuộc đổi mới tiếp tục phát triển.

Để phẩm chất tuyệt đối trung thành với Đảng, kính trọng, lễ phép với nhân dân được củng cố và phát triển trong điều kiện hiện nay, mỗi CBCS còn phải có trình độ trí tuệ và phải biết đưa trình độ trí tuệ đó vào hoạt động hằng ngày, thể hiện bằng các hoạt động đạt kết quả cao về thực hiện nhiệm vụ được giao. Đó là, tri thức về  khoa học của Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng; khoa học xã hội - nhân văn, khoa học kỹ thuật, nghiệp vụ chuyên ngành, kinh tế thị trường, luật lệ quốc tế…

Nhiệt tình cách mạng kết hợp với trình độ trí tuệ của mỗi CBCS Công an phải được thể hiện bằng hành động thực tế hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng và nhân dân giao cho, là thước do quan trọng hàng đầu phẩm chất tuyệt đối trung thành với Đảng, kính trọng, lễ phép với nhân dân của mỗi CBCS.

Thứ tư, xây dựng các tổ chức đảng và đơn vị cơ sở trong CAND trong sạch vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đủ sức định hướng suy nghĩ và hành động cho CBCS.

Để phẩm chất tuyệt đối trung thành với Đảng, kính trọng, lễ phép với nhân dân được thể hiện bằng hành động cách mạng thực tiễn phụ thuộc rất lớn và được quyết định chủ yếu bởi mỗi cán bộ, đảng viên được chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết, song các tổ chức đảng và đơn vị cơ sở cũng có vai trò và trách nhiệm không nhỏ.

Hoạt động của CBCS gắn liền với hoạt động của cơ quan, tổ chức đảng ở nơi đảng viên học tập, công tác và một phần gắn với tổ chức đảng nơi cư trú. Các tổ chức đảng, nhất là trong CAND trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao sẽ định hướng đúng đắn sự suy nghĩ và hành động của mỗi CBCS, phân công công việc đúng sở trường, năng lực, thế mạnh của mỗi người; lãnh đạo các tổ chức, đoàn thể ở đơn vị hoạt động có hiệu quả; tổ chức và duy trì các phong trào cách mạng của quần chúng; tạo điều kiện thuận lợi và động viên CBCS tự tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức cách mạng…

Đây là môi trường thuận lợi để CBCS rèn luyện phẩm chất đạo đức tuyệt đối trung thành với Đảng, kính trọng và lễ phép với nhân dân. 

Với trách nhiệm cao cả trước vận mệnh của đất nước và dân tộc, tình cảm thiêng liêng đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, mỗi CBCS CAND các cấp đã xác định quyết tâm chính trị cao thực hiện nghiêm túc 6 điều dạy của Người đối với CAND.

Điều này, có ý nghĩa rất quan trọng đối với lực lượng CAND trong việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và thực hiện Nghị quyết số 12 - NQ/TW (Hội nghị Trung ương 4, Khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” trở thành nền nếp, có hiệu quả, thể hiện phẩm chất tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, tận tụy, kính trọng và lễ phép với nhân dân; góp phần tích cực cùng toàn dân tộc phấn đấu xây dựng thành công CNXH, đưa đất nước Việt Nam từng bước tiến đến mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh


Đ.N.N.

Ý kiến của bạn
Tên của bạn:  
Email:
Tiêu đề:  
Tắt bộ gõ Tự động Telex VNI VIQR
 

Xem tiếp 
Các bài mới:
     Nhận diện và phòng, chống nguy cơ "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ (24/11)
     Tín nhiệm và miễn nhiệm: Góc nhìn 10 năm (16/11)
     Tín nhiệm giữa kỳ (13/11)
     Âm mưu phá hoại đòi tách cơ quan điều tra độc lập (10/11)
     Cách mạng Tháng Mười Nga với nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự hiện nay (07/11)
     Giới hạn của “quyền im lặng” (03/11)
     Khẳng định cam kết chính trị về bảo đảm quyền con người (27/10)
Các bài đã đăng:
     Điều đầu tiên trong 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân là xuất phát điểm, phạm trù gốc (09/05)
     Đổi mới công tác dân vận trong thời kỳ mới (09/05)
     Tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt (08/05)
     6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân - Ý nghĩa giáo dục sâu sắc, rộng lớn và bền vững (06/05)
     Các Mác với con đường cách mạng của dân tộc ta (05/05)
     Bảo hiểm hưu trí tự nguyện: Quan trọng là chính sách ưu đãi thuế (01/05)
     Tháng Tư, niềm trăn trở về nhịp cầu dân tộc (29/04) 

TIÊU ĐIỂM
“Biên chế - hợp đồng” và việc “trọng dụng nhân tài”(?!)
Cái vòng lẩn quẩn, người tài không đỗ công chức (viên chức) phải làm hợp đồng, làm phình số lượng hợp đồng tại các cơ quan hành chính, sự nghiệp Thủ đô. Lãnh đạo thành phố lại lo “cắt” lao động hợp đồng. Trong lúc đó, một số người nản chí đã bỏ cơ quan nhà nước để sang khối ngoài công lập hay sang địa phương khác.
“Biên chế - hợp đồng” và việc “trọng dụng nhân tài”(?!)
“Điểm hẹn lịch sử”
“Tại Pháp, dư luận nhìn chung ủng hộ chuyến thăm của Tổng thống Francois Mitterrand tới Việt Nam nhưng nhiều người (trong đó hầu hết là các cựu chiến binh Pháp) quyết liệt phản đối Tổng thống sẽ thăm Điện Biên Phủ. Đại tướng Marcel Bigeard (1916 – 2010, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Pháp, cựu tù binh tại Điện Biên Phủ với hàm Trung tá), lên tiếng: “Điện Biên Phủ là nỗi sỉ nhục với nước Pháp. Tổng thống không nên đến đó!”.
“Điểm hẹn lịch sử”
Lực lượng Công an nhân dân góp phần xứng đáng làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ
“Kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, lực lượng Công an nhân dân phấn khởi, tự hào ôn lại những chiến công oanh liệt, thành tích vẻ vang đã đóng góp xứng đáng vào thắng lợi của chiến dịch lịch sử này. Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ mãi mãi là niềm tự hào, là sức mạnh cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nói chung, lực lượng Công an nhân dân nói riêng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” - Đại tướng Trần Đại Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an.
Lực lượng Công an nhân dân góp phần xứng đáng làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ
Chưa công bố dịch sởi vì vẫn trong tầm kiểm soát
Các trường hợp mắc sởi rải rác ở nhiều tỉnh, song tại một số tỉnh ghi nhận ổ dịch có quy mô nhỏ và vừa, như: Yên Bái, Lào Cai, Sơn La, Tuyên Quang, Hà Giang. Tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh không xuất hiện ổ dịch sởi tập trung lớn, nhưng số mắc lại xảy ra trên diện rộng.
Chưa công bố dịch sởi vì vẫn trong tầm kiểm soát
Có Nghị quyết, có cơ chế, liệu Thủ đô có “hút” được nhân tài?
Trong khi chưa có con số thống kê có bao nhiêu thủ khoa, “nhân tài” lặng lẽ bỏ công chức Thủ đô sang các đơn vị khác thì “lời hứa” cách đây nửa năm về việc thi tuyển lãnh đạo cấp Sở tại Hà Nội cũng vẫn chỉ là… lời hứa. Dân gian thường nói “Hà Nội không vội được đâu!”, phải chăng cũng có phần đúng trong câu chuyện “trọng dụng nhân tài” này?!
Có Nghị quyết, có cơ chế, liệu Thủ đô có “hút” được nhân tài?
Những điểm mới của Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam
Ngày 28/11/2013, Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 6 đã thông qua Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa (XHCN) Việt Nam (sau đây gọi là Hiến pháp) thay thế cho Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001). Đây là một sự kiện chính trị - pháp lý đặc biệt quan trọng, đánh dấu một bước tiến mới trong lịch sử lập hiến của nước ta (Nhà nước ta đã ban hành trước đó 4 bản Hiến pháp vào các năm 1946, 1959, 1980, 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001).
Những điểm mới của Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam
Về môn thi tốt nghiệp Trung học phổ thông: Phương án nào lợi hơn?
Những tranh biện về kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) rốt cuộc đã bước sang ngã rẽ. Không phải bỏ kỳ thi này mà thay vào đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra hai phương án môn thi tốt nghiệp THPT để lấy ý kiến các chuyên gia, các nhà giáo và dư luận. Lựa chọn phương án nào và đây đã phải là thời điểm thích hợp để thực hiện chủ trương đổi mới đó chưa đang được bạn đọc quan tâm. Chuyên mục “Trò chuyện Chủ nhật” Báo CAND tuần này trân trọng gửi tới bạn đọc những ý kiến và góc nhìn của các chuyên gia, nhà giáo xoay quanh chủ đề này.
Về môn thi tốt nghiệp Trung học phổ thông: Phương án nào lợi hơn?
Hiến pháp (sửa đổi) thể hiện tinh thần đổi mới, ý chí và nguyện vọng toàn dân
Phiên làm việc ngày 28/11 của Quốc hội đã đánh dấu một thời khắc lịch sử khi dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 chính thức được thông qua với tỷ lệ 97,59% đại biểu tán thành. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho biết, bản Hiến pháp trình Quốc hội thông qua lần này là kết quả của một quá trình làm việc cần mẫn, tâm huyết, tận tụy của các vị đại biểu, của đồng bào cử tri ở trong nước và ngoài nước… nên đã thể hiện được tinh thần đổi mới, thể hiện được ý Đảng, lòng dân.
Hiến pháp (sửa đổi) thể hiện tinh thần đổi mới, ý chí và nguyện vọng toàn dân
Trách nhiệm phát ngôn
Nhân bốn vị “tư lệnh” ngành chuẩn bị trả lời chất vấn trước Quốc hội tuần tới, chuyên mục “Trò chuyện Chủ nhật” dành cuộc trao đổi với Tiến sĩ Trần Du Lịch, đại biểu Quốc hội TP Hồ Chí Minh về trách nhiệm phát ngôn của đại biểu để góp phần đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội.
>> Bộ Công an ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí
Trách nhiệm phát ngôn
“Bão không vào” cũng đừng đổ lỗi cho ngành Khí tượng(!)
Mỗi người dân, mỗi cơ quan tổ chức, các cấp chính quyền đều sẵn sàng ứng phó với thiên tai, có đủ kiến thức phòng chống thiên tai, thì mới có thể tránh được tình trạng: Cứ có tin báo bão là nháo nhào ứng phó, nháo nhác di dân, sơ tán, rồi tư thương tranh thủ tăng giá… Phòng chống thiên tai không chỉ phó mặc cho ngành Khí tượng “trông trời, trông đất, trông mây”!
“Bão không vào” cũng đừng đổ lỗi cho ngành Khí tượng(!)
Cây cao su tại miền Trung: Không chỉ là câu chuyện “quy hoạch”
Quy hoạch cây cao su ra sao tại miền Trung, cung cấp giống, hướng dẫn kỹ thuật trồng, khai thác… là những việc ngành Nông nghiệp phải thực hiện trong thời gian tới để hài hòa lợi ích của người trồng cao su, doanh nghiệp vừa bảo vệ môi trường cũng như thực hiện mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội, “xóa đói giảm nghèo”.
Cây cao su tại miền Trung: Không chỉ là câu chuyện “quy hoạch”
Về cái gọi là “Tuyên bố về thực thi quyền dân sự và chính trị”
Thời gian gần đây, một số người đã đưa ra cái gọi là “Tuyên bố về thực thi quyền dân sự và chính trị”, đòi “Quốc hội dừng việc thông qua bản Hiến pháp sửa đổi”, đòi “chuyển đổi thể chế chính trị của nước ta từ toàn trị sang dân chủ một cách ôn hòa”... Họ liệt kê, trích dẫn những hạn chế đã được Đảng ta đánh giá để dựa vào đó cố tình xuyên tạc, thổi phồng khuyết điểm, vẽ “bức tranh xám xịt” về xã hội ta; triệt để lợi dụng sự thoái hóa, biến chất của một số cán bộ, đảng viên có chức, có quyền để đả kích, nói xấu, quy kết trách nhiệm, bôi nhọ, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, những thành tựu của cách mạng Việt Nam.
Về cái gọi là “Tuyên bố về thực thi quyền dân sự và chính trị”
Đẩy mạnh đấu tranh tư tưởng trong tình hình hiện nay
Thời gian gần đây, các thế lực thù địch, phản động gia tăng hoạt động chống phá Việt Nam trên lĩnh vực tư tưởng với những phương thức, thủ đoạn mới, ngày càng tinh vi, thâm độc, xảo quyệt và coi đây là một trong những hướng tấn công chủ yếu nhằm thực hiện chiến lược "diễn biến hòa bình", xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.
Đẩy mạnh đấu tranh tư tưởng trong tình hình hiện nay
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới
Từ khi giành được chính quyền đến nay, Đảng ta luôn coi trọng và quan tâm chỉ đạo công tác bảo vệ an ninh quốc gia, đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”, coi đây là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng, Nhà nước và toàn dân, trong đó Công an nhân dân là lực lượng nòng cốt. Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị các khóa đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị về công tác bảo vệ an ninh quốc gia.
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới
Nhìn ngược thì lóa
Cuộc tranh luận đáng chú ý diễn ra trên mạng Internet liên quan điều luật 258, BLHS “tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân” giữa hai luồng quan điểm dường như đối lập nhau. Đáng nói, nếu như trước đó, một số blogger đã có chủ ý ra cái gọi là “Tuyên bố 258”, dụng ý kêu gọi sự ủng hộ của cộng đồng mạng nhằm xóa bỏ điều luật này và gửi tuyên bố tới đại diện Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc, một số đại sứ quán nước ngoài tại Việt Nam thì ngay lập tức, nhóm này đã nhận được những phản hồi “nặng cân”.
Nhìn ngược thì lóa
Quản lý thị trường sữa: Không khó, không phức tạp, chỉ thiếu trách nhiệm
Đang từ một mặt hàng có tác động rất lớn đến người tiêu dùng, nằm trong danh mục hàng bình ổn giá, bỗng dưng sữa ngoại mất tên, biến thành sản phẩm dinh dưỡng, thoát khỏi vòng cương tỏa, giá tăng vô tội vạ. Dư luận bức xúc lên tiếng, cơ quan quản lý có trách nhiệm bên này đổ lỗi cho bên kia, mặc cho hàng ngày hàng giờ, người tiêu dùng bị móc túi một cách trắng trợn.
>> Chưa rõ “họ tên”, sữa ngoại tăng giá vô tội vạ
Quản lý thị trường sữa: Không khó, không phức tạp, chỉ thiếu trách nhiệm
Cần nhận thức đúng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo
Tự do tín ngưỡng, tôn giáo là một quyền con người được cộng đồng quốc tế ghi nhận từ lâu. Ở nước ta, xuyên suốt các Hiến pháp nước ta, từ Hiến pháp 1946, 1959, 1980 và Hiến pháp 1992 (kể cả trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992, Quốc hội đang xin ý kiến toàn dân) quyền này đã trân trọng ghi nhận. Tuy nhiên, nhận thức về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo trong một bộ phận nhân dân vẫn chưa đầy đủ. Lợi dụng tình hình đó, một số kẻ xấu đã gây ra những bất ổn xã hội. Vụ gây rối trật tự công cộng ở xã Nghi Phương, huyện Nghi Lộc, Nghệ An vừa qua là một trường hợp.
>> Không ai được phép đứng trên luật pháp
Cần nhận thức đúng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo
“Lưỡi không xương”!
Việc kiểm soát thông tin ở Mỹ, Hàn Quốc và nhiều nước phát triển khắt khe hơn rất nhiều so những quy định ở ta. Những quy định đó được chính phủ, nhân dân các nước thừa nhận nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia và chính công dân của họ. Chuyện ấy là bình thường, thế mà sao “lưỡi không xương” không viện dẫn...
“Lưỡi không xương”!
Pháp luật và đạo đức qua tư tưởng Hồ Chí Minh
LTS: Kỷ niệm 68 năm Ngày truyền thống của ngành Tòa án (13/9/1945 – 13/9/2013), Giáo sư, AHLĐ Vũ Khiêu đã có bài viết về vấn đề pháp luật, đạo đức qua tư tưởng Hồ Chí Minh; về việc xây dựng ngành Tư pháp nói chung và Tòa án nói riêng… Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.
Pháp luật và đạo đức qua tư tưởng Hồ Chí Minh
Giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng là trách nhiệm và nghĩa vụ của chúng ta
Hơn bao giờ hết, trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, trước những thời cơ, vận hội, nhưng cũng đầy thách thức, người dân Việt Nam lại càng ý thức đầy đủ và sâu sắc hơn về vị trí, vai trò và tính tất yếu của sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội.
Giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng là trách nhiệm và nghĩa vụ của chúng ta
Phụ trách biên tập: Trần Thị An Bình - Nguyễn Trang Dũng - Trần Anh Tú
©2007. Báo Công an nhân dân điện tử - CAND Online. All rights reserved.
Không sao chép thông tin từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công an nhân dân.