Chào bạn!      
Sự kiện - Bình luận 
Luận cứ quy định về lực lượng VTND trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992
23:13:00 24/06/2013
Đại tá Bùi Đình Bôn (PGS, TS Hội đồng lý luận Trung Ương)
Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ tư tưởng duy nhất chỉ đạo mọi hoạt động của lực lượng vũ trang. Mục tiêu cách mạng của Đảng là mục tiêu chiến đấu của lực lượng vũ trang, bản chất của lực lượng vũ trang mang bản chất giai cấp công nhân của Đảng.

Lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin khẳng định bản chất giai cấp của lực lượng vũ trang là một tất yếu. Lực lượng vũ trang ở đâu và bao giờ cũng là công cụ bạo lực của một giai cấp, một nhà nước nhất định, mang bản chất của giai cấp và nhà nước tổ chức ra nó; nhằm phục vụ cho mục đích chính trị của giai cấp, của nhà nước tổ chức, nuôi dưỡng và sử dụng lực lượng vũ trang; không có và không bao giờ có lực lượng vũ trang “trung lập về chính trị”, “đứng ngoài chính trị”, “phi giai cấp”.

Học thuyết Mác - Lênin về chiến tranh và lực lượng vũ trang đã khẳng định sự ra đời, tồn tại của lực lượng vũ trang gắn liền với sự ra đời và tồn tại của nhà nước. Với tư cách là một tổ chức của nhà nước, do nhà nước xây dựng, lực lượng vũ trang bao giờ cũng mang bản chất giai cấp của nhà nước; “Bản chất giai cấp và nội dung của nhà nước như thế nào thì lực lượng vũ trang - người bảo vệ lợi ích của nó như thế ấy”.

Khẳng định bản chất giai cấp của quân đội kiểu mới - quân đội của giai cấp vô sản, Lênin viết: “Quân đội chúng ta là quân đội của giai cấp vô sản chống lại giai cấp tư sản”.

Lênin vạch rõ bản chất, vai trò của quân đội tư sản là “công cụ vững chắc nhất để duy trì chế độ cũ, là thành trì kiên cố nhất để bảo vệ trật tự tư sản và sự thống trị của tư bản”. Trong bất cứ xã hội nào, với tính cách là một bộ phận của kiến trúc thượng tầng, một tổ chức nhà nước, lực lượng vũ trang đều phụ thuộc đường lối chính trị của giai cấp cầm quyền.

Lực lượng vũ trang là công cụ bạo lực vũ trang của một giai cấp, một nhà nước nhất định. Do đó, bản chất giai cấp của lực lượng vũ trang là bản chất của giai cấp, của nhà nước đã tổ chức ra nó. Các giai cấp bóc lột cùng các nhà tư tưởng của họ luôn tìm mọi cách che giấu bản chất giai cấp của lực lượng vũ trang. Họ gán cho lực lượng vũ trang là lực lượng “siêu giai cấp”, “trung lập về chính trị”; là lực lượng bảo vệ lợi ích của mọi tầng lớp xã hội…

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vận dụng sáng tạo lý luận của Lênin về lực lượng vũ trang kiểu mới, lực lượng vũ trang công nông, sáng lập ra lực lượng vũ trang cách mạng của dân tộc ta. Ngay từ đầu, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xác định “tổ chức ra quân đội công nông”, chuẩn bị lực lượng cho tổng khởi nghĩa. Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng nhân tố chính trị trong xây dựng lực lượng vũ trang.

Theo Người, “quân sự mà không có chính trị như cây không có gốc, vô dụng lại có hại”… Bản chất cách mạng của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam được biểu hiện tập trung trong lời tuyên dương của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì CNXH. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”.

Qua các thời kỳ cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn xác định quyền lãnh đạo lực lượng vũ trang thuộc về một đảng duy nhất - Đảng Cộng sản Việt Nam, không thể phân chia quyền lãnh đạo lực lượng vũ trang cho bất cứ một giai cấp, một đảng phái nào khác.

Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ tư tưởng duy nhất chỉ đạo mọi hoạt động của lực lượng vũ trang. Mục tiêu cách mạng của Đảng là mục tiêu chiến đấu của lực lượng vũ trang, bản chất của lực lượng vũ trang mang bản chất giai cấp công nhân của Đảng.

Trong những điều kiện lịch sử nhất định, về sách lược có thể có sự liên hiệp trong mặt trận, trong chính quyền; nhưng quyền lãnh đạo lực lượng vũ trang chỉ duy nhất thuộc về Đảng Cộng sản Việt Nam. Quá trình giữ vững sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với lực lượng vũ trang là quá trình đấu tranh quyết liệt chống lại mọi mưu đồ chính trị của các giai cấp, các phe phái phản động đòi chia quyền lãnh đạo lực lượng vũ trang.

Lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam sáng lập, tổ chức, xây dựng, giáo dục, rèn luyện. Sự trưởng thành, lớn mạnh của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam gắn liền với sự lãnh đạo, giáo dục, rèn luyện, tổ chức, xây dựng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Gần bảy mươi năm qua, dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam, được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam trực tiếp sáng lập, tổ chức, xây dựng, giáo dục, rèn luyện, lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam đã không ngừng trưởng thành nhanh chóng và đã thực sự trở thành lực lượng chính trị - vũ trang hùng mạnh, trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.

Lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam luôn phát huy truyền thống vẻ vang là tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, nhân dân, với Đảng Cộng sản Việt Nam và chế độ; chiến đấu mưu trí, anh dũng, kiên cường; công tác và lao động cần cù, sáng tạo, khiêm tốn, tiết kiệm, giản dị, đoàn kết nội bộ, đoàn kết quốc tế, đoàn kết và đồng cam cộng khổ với nhân dân, sẵn sàng khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Nhờ có chính trị vững vàng mà lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam đã không ngừng trưởng thành và lớn mạnh như ngày nay. Thực tiễn lịch sử chứng minh rằng, sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố quyết định sự vững mạnh về chính trị của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam.

Lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam thực sự là lực lượng vũ trang cách mạng, mang bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân và tính dân tộc sâu sắc. Đó là lực lượng vũ trang của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì mục tiêu lý tưởng của Đảng “vì độc lập dân tộc và CNXH, vì hạnh phúc của nhân dân”.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam đã đánh bại mọi kẻ thù mạnh hơn ta gấp bội và đã lập được nhiều chiến công hiển hách chống giặc ngoài, thù trong. Trong hai cuộc kháng chiến cứu nước vĩ đại và bảo vệ Tổ quốc vừa qua, về trang bị vũ khí, kỹ thuật, lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam có phần kém hơn các thế lực xâm lược; nhưng nhờ có giác ngộ chính trị cao, nhờ có tinh thần chiến đấu dũng cảm, thông minh, sáng tạo của CBCS, dưới sự lãnh đạo tài tình của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam, lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam đã khắc phục, vượt qua mọi thiếu thốn về vật chất, trang bị vũ khí, kỹ thuật, cùng với toàn dân đánh thắng thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược và thế lực bành trướng cùng tay sai của chúng, giành và giữ vững độc lập, tự do, thống nhất Tổ quốc, giữ vững ANCT, TTATXH, đưa nước ta bước vào thời kỳ mới, thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc theo con đường XHCN…

Kiến nghị viết lại Điều 70 (sửa đổi, bổ sung Điều 45) như sau: “Lực lượng vũ trang nhân dân phải tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, nhân dân và Đảng Cộng sản Việt Nam, có nhiệm vụ bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, ANQG và TTATXH; bảo vệ Tổ quốc, nhân dân, Đảng và chế độ XHCN, cùng toàn dân xây dựng đất nước và thực hiện nghĩa vụ quốc tế”


B.Đ.B.

Ý kiến của bạn
Tên của bạn:  
Email:
Tiêu đề:  
Tắt bộ gõ Tự động Telex VNI VIQR
 

Xem tiếp 
Các bài mới:
     Tín nhiệm và miễn nhiệm: Góc nhìn 10 năm (16/11)
     Tín nhiệm giữa kỳ (13/11)
     Âm mưu phá hoại đòi tách cơ quan điều tra độc lập (10/11)
     Cách mạng Tháng Mười Nga với nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự hiện nay (07/11)
     Giới hạn của “quyền im lặng” (03/11)
     Khẳng định cam kết chính trị về bảo đảm quyền con người (27/10)
     Cải thiện hình ảnh sân bay Nội Bài - nên bắt đầu từ những chiếc vé xe bus (26/10)
Các bài đã đăng:
     Chuyện không chỉ là củ khoai tây (23/06)
     Truyền thông “Vịt trời” của những nhà báo tự phong hải ngoại (18/06)
     Cần sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan đến công tác quản lý nhà nước về trật tự, an toàn xã hội (17/06)
     Sự thật về chuyện “tuyệt thực” và “suy kiệt” của Cù Huy Hà Vũ (16/06)
     Sáu điều Bác Hồ dạy đối với công tác xây dựng lực lượng CAND (11/06)
     Tư tưởng hiến định về chính sách xã hội cần được thể hiện rõ trong dự thảo sửa đổi (11/06)
     “Tái cơ cấu” tư duy để cứu nền nông nghiệp! (10/06) 

TIÊU ĐIỂM
“Biên chế - hợp đồng” và việc “trọng dụng nhân tài”(?!)
Cái vòng lẩn quẩn, người tài không đỗ công chức (viên chức) phải làm hợp đồng, làm phình số lượng hợp đồng tại các cơ quan hành chính, sự nghiệp Thủ đô. Lãnh đạo thành phố lại lo “cắt” lao động hợp đồng. Trong lúc đó, một số người nản chí đã bỏ cơ quan nhà nước để sang khối ngoài công lập hay sang địa phương khác.
“Biên chế - hợp đồng” và việc “trọng dụng nhân tài”(?!)
“Điểm hẹn lịch sử”
“Tại Pháp, dư luận nhìn chung ủng hộ chuyến thăm của Tổng thống Francois Mitterrand tới Việt Nam nhưng nhiều người (trong đó hầu hết là các cựu chiến binh Pháp) quyết liệt phản đối Tổng thống sẽ thăm Điện Biên Phủ. Đại tướng Marcel Bigeard (1916 – 2010, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Pháp, cựu tù binh tại Điện Biên Phủ với hàm Trung tá), lên tiếng: “Điện Biên Phủ là nỗi sỉ nhục với nước Pháp. Tổng thống không nên đến đó!”.
“Điểm hẹn lịch sử”
Lực lượng Công an nhân dân góp phần xứng đáng làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ
“Kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, lực lượng Công an nhân dân phấn khởi, tự hào ôn lại những chiến công oanh liệt, thành tích vẻ vang đã đóng góp xứng đáng vào thắng lợi của chiến dịch lịch sử này. Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ mãi mãi là niềm tự hào, là sức mạnh cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nói chung, lực lượng Công an nhân dân nói riêng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” - Đại tướng Trần Đại Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an.
Lực lượng Công an nhân dân góp phần xứng đáng làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ
Chưa công bố dịch sởi vì vẫn trong tầm kiểm soát
Các trường hợp mắc sởi rải rác ở nhiều tỉnh, song tại một số tỉnh ghi nhận ổ dịch có quy mô nhỏ và vừa, như: Yên Bái, Lào Cai, Sơn La, Tuyên Quang, Hà Giang. Tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh không xuất hiện ổ dịch sởi tập trung lớn, nhưng số mắc lại xảy ra trên diện rộng.
Chưa công bố dịch sởi vì vẫn trong tầm kiểm soát
Có Nghị quyết, có cơ chế, liệu Thủ đô có “hút” được nhân tài?
Trong khi chưa có con số thống kê có bao nhiêu thủ khoa, “nhân tài” lặng lẽ bỏ công chức Thủ đô sang các đơn vị khác thì “lời hứa” cách đây nửa năm về việc thi tuyển lãnh đạo cấp Sở tại Hà Nội cũng vẫn chỉ là… lời hứa. Dân gian thường nói “Hà Nội không vội được đâu!”, phải chăng cũng có phần đúng trong câu chuyện “trọng dụng nhân tài” này?!
Có Nghị quyết, có cơ chế, liệu Thủ đô có “hút” được nhân tài?
Những điểm mới của Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam
Ngày 28/11/2013, Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 6 đã thông qua Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa (XHCN) Việt Nam (sau đây gọi là Hiến pháp) thay thế cho Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001). Đây là một sự kiện chính trị - pháp lý đặc biệt quan trọng, đánh dấu một bước tiến mới trong lịch sử lập hiến của nước ta (Nhà nước ta đã ban hành trước đó 4 bản Hiến pháp vào các năm 1946, 1959, 1980, 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001).
Những điểm mới của Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam
Về môn thi tốt nghiệp Trung học phổ thông: Phương án nào lợi hơn?
Những tranh biện về kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) rốt cuộc đã bước sang ngã rẽ. Không phải bỏ kỳ thi này mà thay vào đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra hai phương án môn thi tốt nghiệp THPT để lấy ý kiến các chuyên gia, các nhà giáo và dư luận. Lựa chọn phương án nào và đây đã phải là thời điểm thích hợp để thực hiện chủ trương đổi mới đó chưa đang được bạn đọc quan tâm. Chuyên mục “Trò chuyện Chủ nhật” Báo CAND tuần này trân trọng gửi tới bạn đọc những ý kiến và góc nhìn của các chuyên gia, nhà giáo xoay quanh chủ đề này.
Về môn thi tốt nghiệp Trung học phổ thông: Phương án nào lợi hơn?
Hiến pháp (sửa đổi) thể hiện tinh thần đổi mới, ý chí và nguyện vọng toàn dân
Phiên làm việc ngày 28/11 của Quốc hội đã đánh dấu một thời khắc lịch sử khi dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 chính thức được thông qua với tỷ lệ 97,59% đại biểu tán thành. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho biết, bản Hiến pháp trình Quốc hội thông qua lần này là kết quả của một quá trình làm việc cần mẫn, tâm huyết, tận tụy của các vị đại biểu, của đồng bào cử tri ở trong nước và ngoài nước… nên đã thể hiện được tinh thần đổi mới, thể hiện được ý Đảng, lòng dân.
Hiến pháp (sửa đổi) thể hiện tinh thần đổi mới, ý chí và nguyện vọng toàn dân
Trách nhiệm phát ngôn
Nhân bốn vị “tư lệnh” ngành chuẩn bị trả lời chất vấn trước Quốc hội tuần tới, chuyên mục “Trò chuyện Chủ nhật” dành cuộc trao đổi với Tiến sĩ Trần Du Lịch, đại biểu Quốc hội TP Hồ Chí Minh về trách nhiệm phát ngôn của đại biểu để góp phần đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội.
>> Bộ Công an ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí
Trách nhiệm phát ngôn
“Bão không vào” cũng đừng đổ lỗi cho ngành Khí tượng(!)
Mỗi người dân, mỗi cơ quan tổ chức, các cấp chính quyền đều sẵn sàng ứng phó với thiên tai, có đủ kiến thức phòng chống thiên tai, thì mới có thể tránh được tình trạng: Cứ có tin báo bão là nháo nhào ứng phó, nháo nhác di dân, sơ tán, rồi tư thương tranh thủ tăng giá… Phòng chống thiên tai không chỉ phó mặc cho ngành Khí tượng “trông trời, trông đất, trông mây”!
“Bão không vào” cũng đừng đổ lỗi cho ngành Khí tượng(!)
Cây cao su tại miền Trung: Không chỉ là câu chuyện “quy hoạch”
Quy hoạch cây cao su ra sao tại miền Trung, cung cấp giống, hướng dẫn kỹ thuật trồng, khai thác… là những việc ngành Nông nghiệp phải thực hiện trong thời gian tới để hài hòa lợi ích của người trồng cao su, doanh nghiệp vừa bảo vệ môi trường cũng như thực hiện mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội, “xóa đói giảm nghèo”.
Cây cao su tại miền Trung: Không chỉ là câu chuyện “quy hoạch”
Về cái gọi là “Tuyên bố về thực thi quyền dân sự và chính trị”
Thời gian gần đây, một số người đã đưa ra cái gọi là “Tuyên bố về thực thi quyền dân sự và chính trị”, đòi “Quốc hội dừng việc thông qua bản Hiến pháp sửa đổi”, đòi “chuyển đổi thể chế chính trị của nước ta từ toàn trị sang dân chủ một cách ôn hòa”... Họ liệt kê, trích dẫn những hạn chế đã được Đảng ta đánh giá để dựa vào đó cố tình xuyên tạc, thổi phồng khuyết điểm, vẽ “bức tranh xám xịt” về xã hội ta; triệt để lợi dụng sự thoái hóa, biến chất của một số cán bộ, đảng viên có chức, có quyền để đả kích, nói xấu, quy kết trách nhiệm, bôi nhọ, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, những thành tựu của cách mạng Việt Nam.
Về cái gọi là “Tuyên bố về thực thi quyền dân sự và chính trị”
Đẩy mạnh đấu tranh tư tưởng trong tình hình hiện nay
Thời gian gần đây, các thế lực thù địch, phản động gia tăng hoạt động chống phá Việt Nam trên lĩnh vực tư tưởng với những phương thức, thủ đoạn mới, ngày càng tinh vi, thâm độc, xảo quyệt và coi đây là một trong những hướng tấn công chủ yếu nhằm thực hiện chiến lược "diễn biến hòa bình", xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.
Đẩy mạnh đấu tranh tư tưởng trong tình hình hiện nay
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới
Từ khi giành được chính quyền đến nay, Đảng ta luôn coi trọng và quan tâm chỉ đạo công tác bảo vệ an ninh quốc gia, đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”, coi đây là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng, Nhà nước và toàn dân, trong đó Công an nhân dân là lực lượng nòng cốt. Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị các khóa đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị về công tác bảo vệ an ninh quốc gia.
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới
Nhìn ngược thì lóa
Cuộc tranh luận đáng chú ý diễn ra trên mạng Internet liên quan điều luật 258, BLHS “tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân” giữa hai luồng quan điểm dường như đối lập nhau. Đáng nói, nếu như trước đó, một số blogger đã có chủ ý ra cái gọi là “Tuyên bố 258”, dụng ý kêu gọi sự ủng hộ của cộng đồng mạng nhằm xóa bỏ điều luật này và gửi tuyên bố tới đại diện Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc, một số đại sứ quán nước ngoài tại Việt Nam thì ngay lập tức, nhóm này đã nhận được những phản hồi “nặng cân”.
Nhìn ngược thì lóa
Quản lý thị trường sữa: Không khó, không phức tạp, chỉ thiếu trách nhiệm
Đang từ một mặt hàng có tác động rất lớn đến người tiêu dùng, nằm trong danh mục hàng bình ổn giá, bỗng dưng sữa ngoại mất tên, biến thành sản phẩm dinh dưỡng, thoát khỏi vòng cương tỏa, giá tăng vô tội vạ. Dư luận bức xúc lên tiếng, cơ quan quản lý có trách nhiệm bên này đổ lỗi cho bên kia, mặc cho hàng ngày hàng giờ, người tiêu dùng bị móc túi một cách trắng trợn.
>> Chưa rõ “họ tên”, sữa ngoại tăng giá vô tội vạ
Quản lý thị trường sữa: Không khó, không phức tạp, chỉ thiếu trách nhiệm
Cần nhận thức đúng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo
Tự do tín ngưỡng, tôn giáo là một quyền con người được cộng đồng quốc tế ghi nhận từ lâu. Ở nước ta, xuyên suốt các Hiến pháp nước ta, từ Hiến pháp 1946, 1959, 1980 và Hiến pháp 1992 (kể cả trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992, Quốc hội đang xin ý kiến toàn dân) quyền này đã trân trọng ghi nhận. Tuy nhiên, nhận thức về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo trong một bộ phận nhân dân vẫn chưa đầy đủ. Lợi dụng tình hình đó, một số kẻ xấu đã gây ra những bất ổn xã hội. Vụ gây rối trật tự công cộng ở xã Nghi Phương, huyện Nghi Lộc, Nghệ An vừa qua là một trường hợp.
>> Không ai được phép đứng trên luật pháp
Cần nhận thức đúng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo
“Lưỡi không xương”!
Việc kiểm soát thông tin ở Mỹ, Hàn Quốc và nhiều nước phát triển khắt khe hơn rất nhiều so những quy định ở ta. Những quy định đó được chính phủ, nhân dân các nước thừa nhận nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia và chính công dân của họ. Chuyện ấy là bình thường, thế mà sao “lưỡi không xương” không viện dẫn...
“Lưỡi không xương”!
Pháp luật và đạo đức qua tư tưởng Hồ Chí Minh
LTS: Kỷ niệm 68 năm Ngày truyền thống của ngành Tòa án (13/9/1945 – 13/9/2013), Giáo sư, AHLĐ Vũ Khiêu đã có bài viết về vấn đề pháp luật, đạo đức qua tư tưởng Hồ Chí Minh; về việc xây dựng ngành Tư pháp nói chung và Tòa án nói riêng… Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.
Pháp luật và đạo đức qua tư tưởng Hồ Chí Minh
Giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng là trách nhiệm và nghĩa vụ của chúng ta
Hơn bao giờ hết, trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, trước những thời cơ, vận hội, nhưng cũng đầy thách thức, người dân Việt Nam lại càng ý thức đầy đủ và sâu sắc hơn về vị trí, vai trò và tính tất yếu của sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội.
Giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng là trách nhiệm và nghĩa vụ của chúng ta
Phụ trách biên tập: Trần Thị An Bình - Nguyễn Trang Dũng - Trần Anh Tú
©2007. Báo Công an nhân dân điện tử - CAND Online. All rights reserved.
Không sao chép thông tin từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công an nhân dân.